Πολιτική Χρήσης


Εισαγωγή

Το corporate.kotsovolos.cy είναι ένας Ιστότοπος που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DIXONS SOUTH – EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, Μαρίνου Αντύπα 90, 141 21, και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 00023901000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3759/01ΑΤ/Β/86/319(05), με Α.Φ.Μ. 094077783 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό μητρώου προμηθευτών του άρθρου 4 παρ. 14 του Ν. 2251/1994, Α/Α 169/01 (αρ. πρωτ. Ζ2-214/2001), τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του διαδικτυακού τόπου: 210.289.9999, και στην οποία (εταιρεία) ανήκει το δίκτυο καταστημάτων «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» (στο εξής χάριν συντομίας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του Ιστότοπου τόπου με το εμπορικό σήμα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://corporate.kotsovolos.cy. Η είσοδος στον Iστότοπο και η χρήση του συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση εκ μέρους του χρήστη περί συναινέσεως και αποδοχής των κατωτέρω όρων που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους εν όλω ή εν μέρει, τότε οφείλει να απέχει πλήρως από τη χρήση του Ιστότοπου.

Όροι χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους χρήσης του εν λόγω Ιστότοπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του.

Παρεχόμενες πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου – λειτουργία του Ιστότοπου: H ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια, στα πλαίσια της καλής πίστης, ώστε να δημοσιεύει ακριβείς και αληθείς πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο, εφόσον προέρχονται από την ίδια και άλλως να μεταφέρει με ακρίβεια στοιχεία ή πληροφορίες που προέρχονται από τρίτη πηγή. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη στον Ιστότοπο που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων και αναλαμβάνει στα πλαίσια της καλής πίστης να τα διορθώνει, μόλις εντοπισθούν. Επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την συνεχή και ασφαλή λειτουργία του Ιστότοπου, χωρίς διακοπές ή παρεμβάσεις τρίτων, όμως δεν εγγυάται την ανυπαρξία τέτοιων συμβάντων, θα καταβάλει πάντως προσπάθεια για τη  γρήγορη αποκατάσταση κάθε τυχόν τέτοιας διακοπής ή παρέμβασης.  

Περιορισμός ευθύνης

Ο Ιστότοπος περιέχει πληροφορίες ενημερωτικού χαρακτήρα οι οποίες δεν δεσμεύουν συμβατικά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ έναντι τρίτων και κάθε επισκέπτης τις αξιολογεί με ευθύνη του και τις λαμβάνει ή όχι υπόψιν του κατά την ελεύθερη κρίση του. Οι πληροφορίες δεν δεσμεύουν κανέναν και δεν συνοδεύονται από οποιαδήποτε εγγύηση ή ανάληψη ευθύνης για την ακρίβεια και γνησιότητά τους. Ο Ιστότοπος παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), που διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Όθεν το περιεχόμενο αυτό δεν είναι πρόσφορο να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη σε τρίτους και κάθε πράξη ή παράλειψη τρίτου που γίνεται ενόψει αυτού, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του τρίτου. Η εταιρεία άρα δεν φέρει καμία ευθύνη αστική ή ποινική έναντι των επισκεπτών του Ιστότοπου ή εν γένει τρίτων για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) τυχόν επικαλεστούν. Δεν ευθύνεται επίσης για την καλή ή μη λειτουργία και την δυνατότητα πρόσβασης στον Ιστότοπο ή/και για την αδυναμία λήψης πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και σε από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται με βάση τη Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Ιστότοπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της DIXONS SOUTH – EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε. ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων επί του περιεχομένου αυτού. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αποτυπώνονται στον Ιστότοπο με το εμπορικό σήμα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ τα οποία βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση corporate.kotsovolos.cy ή οπουδήποτε αλλού, και το συναφές περιεχόμενο του Ιστότοπου αυτού, ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε τρίτα μέρη και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. Η εμφάνισή τους στον Ιστότοπο δεν γεννά κανένα δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για χρήση ή για κτήση δικαιωμάτων σε αυτά.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τoν Ιστότοπο με στην ηλεκτρονική διεύθυνση corporate.kotsovolos.cy για:

  1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
  2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,
  3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,
  7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Η επιλογή και χρήση των συνδέσμων (hyperlinks) του Ιστότοπου, οδηγεί το χρήστη να εγκαταλείψει τον Ιστότοπο και να μεταφερθεί σε τρίτους ιστότοπους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στους ιστότοπους αυτούς και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε συσχετιζόμενου ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε ένα συσχετιζόμενο ιστότοπο, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιους ιστότοπους. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τον τρόπο αυτό ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της ιστοσελίδας-ιστότοπου προορισμού.

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Απορρήτου: https://corporate.kotsovolos.cy/politiki-aporritou/