Πολιτική Απορρήτου & Προσωπικά Δεδομένα


Η DIXONS SOUTH – ΕAST EUROPE  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») σέβεται τον απόρρητο και εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του Ιστότοπου και δεσμεύεται για την προστασία του. Η παρούσα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει, μεταβιβάζει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τα δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη και καθορίζει τις πρακτικές της σχετικά με την ασφάλεια καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες ο χρήστης/επισκέπτης του Ιστότοπου πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο. Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί και συναινεί στη συλλογή, τη μεταβίβαση, την επεξεργασία, τη χρήση και τη γνωστοποίηση αυτών, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική  Απορρήτου, σύμφωνα με το Νόμο.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης/επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Α. Δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας των επισκεπτών που αποστέλλουν μηνύματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, e mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου) και πληροφορίες που αποστέλλει ο ίδιος ο χρήστης/επισκέπτης στην Εταιρεία.

Η εταιρεία καταχωρεί τα ανωτέρω στοιχεία σε έντυπο ή/και ηλεκτρονικό αρχείο ή/και σε βάσεις δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και βασιζόμενη σε αρχές ορθής πρακτικής, αναλογικότητας και διαφάνειας όσον αφορά την επεξεργασία. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα των δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται και λαμβάνουν γνώση αυτών το προσωπικό της Εταιρείας και τρίτες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για το σκοπό της σύνταξης και χορήγησης απάντησης στα ερωτήματα του επισκέπτη.

Η Εταιρεία ενδεχομένως να επεξεργαστεί δεδομένα για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της, για την αποτροπή αδίκων πράξεων, για διοικητικούς σκοπούς ή για την αναφορά ενδεχόμενων εγκληματικών ενεργειών. Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε περίπτωση που η διασφάλιση των δικών σας έννομων συμφερόντων υπερτερεί των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή του δημοσίου συμφέροντος.

Πέραν των όσων αναφέρονται σε αυτή τη γνωστοποίηση η Εταιρεία δε θα διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτους αποδέκτες εκτός αν είναι εκ του νόμου υποχρεωμένη να προβεί σε τέτοια διαβίβαση ή αν αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη σύνταξη και αποστολή απάντησης στα ερωτήματά σας, για να εκπληρώσει η Εταιρεία συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις απέναντί σας

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σας ανήκουν μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.  Η Εταιρεία θα διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέχρι είκοσι (20) έτη από την υποβολή τους εκ μέρους σας. 

Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ») και του νόμου  έχετε διάφορα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία όπως το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και διόρθωση ή διαγραφή τους, το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά δεδομένα τα οποία μας χορηγείτε και είναι αναγκαία για την εκ μέρους μας απάντηση στα ερωτήματά σας έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους αυτή ανά πάσα στιγμή.  Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της ούτε υποχρεώνει την Εταιρεία να παύσει την επεξεργασία εφόσον έχει νόμιμο δικαίωμα να τη συνεχίσει με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Για κάθε αίτημά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πρέπει να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση PersonalData_cy@kotsovolos.cy  είτε άλλως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (http://www.dataprotection.gov.cy/).

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Χρήσης: https://corporate.kotsovolos.gr/politiki-hrisis/